text.skipToContent text.skipToNavigation

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Tuen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja hoitajan työtä. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Tuen saaminen edellyttää, että hoidettava tarvitsee vähintään toistuvasti päivittäisistä hoitoa, huolenpitoa tai valvontaa selviytyäkseen henkilökohtaisista perustoiminnoista. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tukitiimi tukee omaishoitajaa

Omaishoidon tukitiimi tukee omaishoitajan jaksamista ja perheen selviytymistä kotona. Toiminta kohdentuu pääsääntöisesti omaishoidontuen piirissä oleville muistisairaiden omaishoitajille, hoidettaville ja heidän perheilleen. Palvelun sisältö koostuu perheen tarpeen mukaan esimerkiksi arviointikäynneistä, ohjauksesta, neuvonnasta ja tuesta, sekä lyhytaikaisesta hoidosta omaishoitajan asioinnin ja virkistysvapaan ajaksi.

Yhteystiedot